Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Blog

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli Ukrainy.

On luty 17, 2016, Posted by , In Spółka z o.o.,Ukraina, By , , With No Comments

Nabywanie nieruchomości przez obywateli Ukrainy – zagadnienia praktyczne. Nabywanie przez obywateli Ukrainy nieruchomości na terytorium Polski uzależnione jest od rodzaju nieruchomości. Powyższą kwestię reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U.2014.1380. Kodeks cywilny w art. 46 oraz art. 461 przewiduje następujące rodzaje nieruchomości: gruntowe…

Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w Polsce. Sytuację prawną obywateli Ukrainy chcących podjąć w Polsce działalność gospodarczą regulują w szczególności następujące akty prawne: ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – Dz.U.2013.1650, ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz.U.2015.584, ustawa z…

Odpowiedzialność wspólnika spółki z o.o.

Odpowiedzialność wspólnika spółki z o.o. Na wstępie należy zaznaczyć, że mówiąc o odpowiedzialności  wspólnika sp. z o.o. należy wyróżnić dwie sfery: zewnętrzną, czyli odpowiedzialność wspólników na zewnątrz, do kontrahentów spółki, organów oraz pozostałych uczestników obrotu, oraz, wewnętrzną, czyli odpowiedzialność wspólników w stosunku do spółki. Podstawowe znaczenie ma tutaj treść art….

Wspólnik spółki z o.o.

Wspólnik spółki z o.o. – podmioty uprawnione do bycia wspólnikami spółki z o.o. Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz tzw. ,,ułomne osoby prawne” czyli podmioty nie posiadające osobowości prawnej lecz uprawnione do nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań (np. spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). Nie oznacza…

Dopuszczalny nacisk osi

On luty 12, 2016, Posted by , In Transport, By , , With No Comments

Dopuszczalny nacisk osi. Pismem z dnia 30 października 2015 r. (znak: GGI.012.39.2015.003) Generalny Inspektor Transportu Drogowego zwrócił się do wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego z zaleceniem odstępowania od nakładania kar pieniężnych a przekroczenia nacisków na osie. gdy spełnione są następujące warunki: pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej, stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza…