Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o.

Home »  Spółka z o.o. »  Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o.

On wrzesień 14, 2017, Posted by , In Spółka z o.o., By , , With No Comments

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. może nastąpić w trybie:

  • zmiany umowy spółki (notarialnym),
  • bez zmiany umowy spółki (uproszczonym).

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. może nastąpić poprzez:

  • podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, lub
  • ustanowienie nowych udziałów.

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. co do zasady stanowi zmianę umowy spółki, wiąże się więc z koniecznością wizyty u notariusza. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 257 KSH stanowiący, że umowa spółka może zawierać postanowienia odnośnie maksymalnej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i terminu podwyższenia. Jeżeli więc takiego zapisu brak, koniecznym staje się notarialna zmiana umowy spółki.  O ile  standardowa procedura (notarialna) podwyższenia kapitału zakładowego nie budzi kontrowersji (swoboda umów pozwala wspólnikom na dowolne kształtowanie wzajemnych stosunków właścicielskich) o tyle podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. bez zmiany umowy spółki stanowi istotną ingerencję w sferę właścicielską  – w jej wyniku dochodzi do zmiany struktury udziałów. Z tego powodu KSH przewiduje następujące ograniczenia stosowania procedury podwyższenia kapitału zakładowego sp. z o.o. bez zmiany umowy spółki:

  • zmiana możliwa jest wyłącznie w ramach umowy spółki (do kwoty oraz terminu w niej określonego – art. 257 KSH),
  • podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. bez zmiany umowy spółki nie może skutkować wejściem do spółki nowego wspólnika.

Zagadnienie podwyższenia kapitału zakładowego sp. z o.o. bez zmiany umowy spółki w wyniku którego do spółki przystępuje nowy wspólnik zostało rozstrzygająco określone przez Sąd Najwyższy, który w uchwale 7 sędziów z dnia 17 stycznia 2013 r. III CZP 57/12 (OSNC 2013/6/69) stwierdził co następuje:

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Powyższe orzeczenie wyjaśnia istniejące wątpliwości w sposób następujący:

  • umożliwia wspólnikom dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego zarówno poprzez podniesienie wartości istniejących udziałów jak również  utworzenie nowych udziałów,
  • wyklucza możliwość bezumownego wstąpienia do spółki nowego wspólnika – sytuację w której wspólnicy bez zmiany umowy spółki podejmują uchwałę w której dokonują podwyższenia kapitału zakładowego skutkującego wejściem do spółki nowego wspólnika. Taka sytuacja prowadziłaby bowiem do praktycznego obejścia zapisów umowy spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *