KRS zmiany 2018

KRS zmiany 2018 – omówienie najważniejszych zmian dotyczących kwestii rejestrowych spółki z o.o. Z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. – Dz.U. z 2018…

PESEL dla obcokrajowca – członka zarządu

PESEL dla obcokrajowca – począwszy od dnia 15 marca 2018 r. członek zarządu sp. z o.o., będący obcokrajowcem, nie posiadający numeru PESEL, zmuszony może zostać do pozyskania numeru PESEL w celu skutecznego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie z dniem 15 marca 2018…

Rezygnacja Członka Zarządu

Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji – forma oraz adresat oświadczenia. Członka Zarządu ze spółką łączy szczególna więź organizacyjno-prawna, która powstaje na skutek powołania go na stanowisko na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Członek Zarządu nie tylko  reprezentuje spółkę (w sposób określony umową spółki) lecz także, co ma istotne znaczenie, ponosi…

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. Rejestracja spółki z o.o. to proces wieloetapowy, do którego wymagane jest dokonanie następujących czynności: zawarcie umowy spółki, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ewentualnie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, wpis spółki o rejestru, otwarcie rachunku bankowego, zgłoszenie aktualizacyjne do właściwego urzędu skarbowego wraz…

Spółka z o.o. w organizacji.

Spółka z o.o. w organizacji uregulowana została głównie w art. 11-13, 161-162 oraz 169-170 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2013.1030). które stanowią, że może ona:  we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana, Spółka z o.o. w organizacji ma charakter tzw….