Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Spółka z o.o. w organizacji.

Home »  Spółka z o.o. »  Spółka z o.o. w organizacji.

Spółka z o.o. w organizacji.

Spółka z o.o. w organizacji uregulowana została głównie w art. 11-13, 161-162 oraz 169-170 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2013.1030). które stanowią, że może ona:

  •  we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,
  • zaciągać zobowiązania,
  • pozywać oraz być pozywana,

Spółka z o.o. w organizacji ma charakter tzw. ,,ułomnej osoby prawnej” czyli charakter zbliżony do spółek osobowych, co oznacza, że posiada pewne możliwości samodzielnego występowania w obrocie przy uwzględnieniu odpowiedzialności osób działających w jej imieniu oraz ograniczonej odpowiedzialności wspólników.

Spółka z o.o. w organizacji – powstanie oraz ustanie.

Spółka z o.o. w organizacji powstaje z mocy samego prawa z chwilą zawarcia umowy spółki, jej byt zaś kończy się z chwilą wpisu do rejestru (Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego). Z tą chwilą bowiem zgodnie z art. 12 KSH spółka z o.o. w organizacji przekształca się w spółkę z o.o., nabywa osobowość prawną oraz prawa i obowiązki spółki z o.o. w organizacji.

Spółka z o.o. w organizacji – odpowiedzialność za zobowiązania.

Zgodnie z art. 13 KSH za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiadają solidarnie spółka oraz osoby działające w jej imieniu. Odpowiedzialność solidarna oznacza w tym wypadku, że wierzyciel może dochodzić zobowiązania wyłącznie od spółki, poszczególnej osoby działającej w jej imieniu, pozostałych  osób działających w imieniu spółki lub też wszystkich w/w podmiotów łącznie, zależnie od swojego wyboru. W sytuacji braku uiszczenia wkładu na pokrycie objętych udziałów odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji ponosi także jej wspólnik , zakres jego odpowiedzialności ograniczony jest wyłącznie do wartości niewniesionego wkładu.

Przykład – wspólnicy A,B oraz C zawarli umowę spółki z o.o. o kapitale  9 000 PLN przy czym każdy z nich objął udziały o wartości 3 000 PLN. Wspólnicy A oraz B wnieśli wkład pieniężny na pokrycie objętych udziałów w wysokości 3 000 PLN każdy, wspólnik C zaś wniósł kwotę 1 000 PLN. Wspólnicy A oraz B będą zwolnieni z odpowiedzialności, wspólnik C ponosić zaś będzie odpowiedzialność do wysokości kwoty 2 000 PLN (różnica pomiędzy wymaganym 3 000 PLN a wniesioną kwotą).

Osobą działającą w imieniu spółki z o.o. w organizacji najczęściej będzie Członek Zarządu, w sytuacji braku wyboru zarządu może nim także być pełnomocnik wybrany jednomyślną uchwałą zgromadzenia wspólników do dokonania określonej czynności. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu spółki z o.o. w organizacji wygasa w stosunku do spółki z chwilą zatwierdzenia danej czynności przez zgromadzenie wspólników (art. 161 § 3 KSH), fakt ten jednak nie zwalnia z odpowiedzialności w stosunkach zewnętrznych. W takim wypadku kluczowym staje się moment powstania zobowiązania – z chwilą wpisu do rejestru ustaje odpowiedzialność osoby działającej w imieniu spółki z o.o. w organizacji jednakże wyłącznie w rodzaju do zobowiązań przyszłych.

Przykład – zobowiązanie zaciągnięte przed wpisem spółki z o.o. w organizacji  do rejestru ustaje na wskutek jego uiszczenia lub upływu okresu przedawnienia, fakt wpisu sp. z o.o. do rejestru odpowiedzialności za zobowiązanie zaciągnięte przed dokonaniem wpisu nie znosi, wpis wyklucza jednak odpowiedzialność takich osób za przyszłe zobowiązania.

Spółka z o.o. w organizacji – czas trwania.

Zgodnie z art. 169 K.S.H. należy dokonać zgłoszenia sp. z o.o. w organizacji do rejestru w terminie sześciu miesięcy od zawarcia umowy spółki. W przeciwnym wypadku umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Spółka z o.o. w organizacji – likwidacja.

Zgodnie z art. 170 KSH jeżeli spółki nie zgłoszono do rejestru w terminie sześciu miesięcy od dnia zawiązania lub sąd odmówił rejestracji należy dokonać likwidacji, przy czym likwidacji dokonuje zarząd, zgromadzenie wspólników lub likwidatorzy powołani przez sąd rejestrowy (w sytuacji braku zarządu).

Spółka z o.o. w organizacji – zagadnienia praktyczne

Niestety  na wskutek ostatnich zmian w prawie praktyczne znaczenie spółki z o.o. w organizacji, która formalnie może prowadzić zarówno ograniczyć się do aktywności administracyjno-organizacyjnej jak również prowadzić pełnoprawną działalność, zgodnie z przedmiotem działalności. W praktyce jednak  spółka z o.o. w organizacji napotyka szereg problemów do których należy zaliczyć m.in:

  • trudności z uzyskaniem numeru NIP/REGON – niektóre urzędy skarbowe mogą żądać dokumentów rejestrowych lub też pozostałych danych – tytuł prawny do lokalu, itp),
  • faktyczną niemożliwość otwarcia rachunku bankowego – większość banków nie otworzy rachunku bankowego dla spółki z o.o. w organizacji).

Najczęściej więc praktyczne wykorzystanie spółki z o.o. w organizacji sprowadza się czynności organizacyjnych takich jak zawarcie umowy najmu lokalu, usług księgowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *