Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

PKD spółki

Home »  KRS »  PKD spółki

PKD spółki

On marzec 15, 2016, Posted by , In KRS,Spółka z o.o., By ,, , With No Comments

PKD spółki z o.o.

Wspólnicy chcący założyć spółkę z o.o. często jako poważną trudność napotykają konieczność szczegółowego określenia w umowie PKD spółki. Chociaż obowiązek ten nie wynika wprost z przepisów prawa należy przy wpisywaniu przedmiotów działalności do umowy spółki kierować się klasyfikacją PKD. W przeciwnym razie wniosek o rejestrację spółki może zostać zwrócony lub też sąd rejestrowy nałoży na zgłaszających obowiązek doprecyzowania przedmiotu działalności. Dzieje się tak dlatego, że sądy już na etapie formularzy stosowanych  procesie rejestracji spółki z o.o. wymagają podania przedmiotu działalności wedle klasyfikacji PKD następnie przy ,,wprowadzaniu” wniosku do systemu opierają się na zapisach tam określonych.

PKD podzielone jest więc na:

 • poziom pierwszy – SEKCJA – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
 • poziom drugi – DZIAŁ – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
 • poziom trzeci – GRUPA – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
 • poziom czwarty – KLASA – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
 • poziom piąty – PODKLASA – oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Wybór PKD spółki dokonywany winien być więc z rozmysłem. Do spółki należy decyzja czy dokonać zgłoszenia działu, grupy, klasy lub podklasy. Każdy z tych wyborów musi zostać zaakceptowany przez sąd który co do zasady nie ma prawa ingerować w sferę przedmiotu działalności spółki z o.o. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest jednak wybór rodzaju działalności dominującej który należy zgłosić na poziomie podklasy np. 45.11.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.

Wyjąwszy więc wybór rodzaju działalności dominującej wspólnicy mogą w umowie spółki umieścić następujące działalności – przykład podany bazie Działu 45 – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

 • PKD na poziomie działu, (Dział 45 -HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH),
 • PKD na poziomie grupy (45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli),
 • PKD na poziomie klasy (45.11 Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek),
 • PKD na poziomie podklasy ( 45.11.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek)
  Każda z powyższych okoliczności jest prawidłowa o czym można się z łatwością przekonać dokonując przeglądu zarejestrowanych ostatnio spółek.

Kody PKD spółki z o.o. które mogą zostać zakwestionowane przez sąd rejestrowy.

Pomimo stosunkowej ,,wolności w wyborze” spółka z o.o. winna się wystrzegać kilku kodów PKD które mogą zostać zakwestionowane przez sąd rejestrowy. Należy do nich zaliczyć między innymi:

 • Sekcja K – DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA – znakomita większość działalności w tej sekcji zarezerwowana jest dla instytucji specjalnych, takich jak bank centralny (64.11.Z) lub winna być wykonywana przez spółki akcyjne, które jako jedyne są uprawnione do prowadzenia działalności bankowej/ubezpieczeniowej/reasekuracyjnej/związanej z zarządzaniem funduszami emerytalnymi,
 • Sekcja O – ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE – jest to specyficzny zestaw aktywności charakterystycznych dla administracji publicznej, spółka z o.o. założona przez prywatne jednostki deklarująca wykonywanie działalności w zakresie administracji publicznej może zostać zakwestionowana ze strony sądu rejestrowego,
 • Sekcja T – GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY – ta sekcja nie ma większego znaczenia praktycznego i rzadko bywa wykorzystana w praktyce,
 • Sekcja U – ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE -zgodnie z nazwą aktywność taka zarezerwowana jest dla specjalnych organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *