Sprawozdanie spółki nieprowadzącej działalności

Sprawozdanie spółki  nieprowadzącej działalności. Każda spółka z o.o. nawet ta, która z różnych powodów nie rozpoczęła jeszcze faktycznie wykonywania działalności, obowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy zarówno do urzędu skarbowego oraz następnie do sądu rejestrowego. Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego/KRS. Art. 27 ust. 1 ustawy o…

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego – odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS lub US. Na początku należy wspomnieć, że pomimo faktu, że spółka z o.o. tworzy odrębny byt prawny, kara za brak sporządzenia lub złożenia sprawozdania finansowego do…

Sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe spółki Spółka z o.o. obowiązana jest po zakończeniu każdego roku obrotowego do złożenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem zarządu z działalności jednostki. Obowiązek ten wynika  z ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie finansowe spółki winno zostać sporządzone oraz złożone zarówno do KRS jak również w Urzędzie Skarbowym…

Spółka z o.o. w organizacji.

Spółka z o.o. w organizacji uregulowana została głównie w art. 11-13, 161-162 oraz 169-170 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2013.1030). które stanowią, że może ona:  we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana, Spółka z o.o. w organizacji ma charakter tzw….