Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe spółki

Home »  KRS »  Sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe spółki

Spółka z o.o. obowiązana jest po zakończeniu każdego roku obrotowego do złożenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem zarządu z działalności jednostki.

Obowiązek ten wynika  z ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie finansowe spółki winno zostać sporządzone oraz złożone zarówno do KRS jak również w Urzędzie Skarbowym w terminach określonych poniżej.

Elementy sprawozdania finansowego spółki:

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych(przeważnie 31 grudnia). Sprawozdane finansowe spółki z o.o. obejmuje więc poprzedni rok kalendarzowy oraz składa się z:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,
 • sprawozdania zarządu z działalności jednostki, (które winno zawierać istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego; przewidywanym rozwoju jednostki; ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; udziałach własnych, w tym: przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują, w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów, liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują; posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); instrumentach finansowych w zakresie: ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń – art. 49 ustawy o rachunkowości)
 • opinii biegłego rewidenta (zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 4 lit. a-c ustawy o rachunkowości opinia biegłego jest wymagalna w stosunku do spółek z o.o. spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
 • protokołu zgromadzenia wspólników zawierającym uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności jednostki, o podziale zysku/straty, udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich funkcji.

(dokumenty winny być złożone w oryginałach lub uwierzytelnionych notarialne kopiach).

Dodatkowo, w sytuacji gdy spółka z o.o. nie zgłosiła uprzednio informacji odnośnie dnia kończącego rok obrotowy należy umieścić taką informację w zgłoszeniu. W praktyce będzie to dotyczyło niewielkiej ilości spółek każda bowiem nowo rejestrowana spółka winna  złożyć taką informację wraz ze zgłoszeniem spółki do rejestru, spółki już istniejące zaś zostały wezwane do przedłożenia powyższej informacji w sytuacji dokonywania uprzedniego zgłoszenia zmiany danych.

Sprawozdanie finansowe spółki – podmioty obowiązane do sporządzenia.

Podmiotami obowiązanymi do sporządzenia sprawozdania finansowego spółki są ,,podmioty zarządzające” czyli członkowie zarządu. W pewnych okolicznościach, np. w sytuacji likwidacji spółki, podmiotami takimi mogą być  także likwidatorzy spółki. Warto podkreślić, że zmiany osobowe  zarządzie spółki nie mają wpływu na podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego za które odpowiedzialny jest zawsze aktualny  nie zaś historyczny zarząd, w tym przykładowo zarząd pełniący funkcję w poprzednim roku obrotowym.

Sprawozdanie finansowe spółki – termin złożenia.

 • w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego osoby zarządzające jednostką winny przygotować bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie zarządu z działalności jednostki zgromadzeniu wspólników spółki z o.o., (zatem do 31 marca),
 • w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego winno odbyć się zgromadzenie wspólników w przedmiocie zatwierdzenia w/w dokumentów oraz podziału zysku/straty jak również udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich funkcji (zatem do 30 czerwca),
 • w terminie piętnastu dni od zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników w/w sprawozdań należy dokonać zgłoszenia sprawozdania finansowego do KRS (w sytuacji braku zatwierdzenia należy w tym terminie dokonać zgłoszenia niezatwierdzonego sprawozdania, następnie zaś dokonać ponownego zgłoszenia wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem w terminie piętnastu dni od zatwierdzenia – art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości) (zatem do 15 lipca).

Sprawozdanie finansowe spółki – formularze KRS.

Sprawozdanie finansowe spółki składa się na alternatywnie na formularzu:

 • KRS-Z30 – wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty – spółka z o.o.  składa ten formularz tylko wtedy, gdy zgłasza wyłącznie sprawozdanie finansowe wraz wymaganymi dodatkowymi formularzami, lub,
 • KRS-Z3 – wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa wraz z formularzem KRS-ZN w sytuacji gdy spółka  składa sprawozdanie finansowe wraz ze zgłoszeniem zmiany danych, np. nazwy, adresu, przedmiotu działalności, kapitału zakładowego,

więcej na temat formularzy wykorzystywanych w KRS

Sprawozdanie finansowe spółki – opłaty sądowe.

Zgodnie z powyższym przypadkiem koszt zgłoszenia sprawozdania finansowego spółki do KRS wynosi:

 • 140,00 PLN w sytuacji złożenia w KRS wyłącznie sprawozdania finansowego,
 • 350,00 PLN w sytuacji zgłoszenia zmian w KRS wraz ze złożeniem sprawozdania finansowego.

więcej na temat opłat za zmiany w KRS

 Sprawozdanie finansowe spółki – zgłoszenie do Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) spółka z o.o. obowiązana jest do złożenia w  urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego  wraz z opinią biegłego (jeżeli jest wymagalna) oraz uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 Sprawozdanie finansowe spółki – sankcje za niezłożenie do KRS lub US.

 Więcej na ten temat – kliknij tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *