Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego

Home »  KRS »  Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego – odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS lub US.

Na początku należy wspomnieć, że pomimo faktu, że spółka z o.o. tworzy odrębny byt prawny, kara za brak sporządzenia lub złożenia sprawozdania finansowego do KRS czy US obciąża podmioty zobowiązane do sporządzenia tych dokumentów, czyli członków zarządu (lub likwidatorów w sytuacji gdy spółka podlega likwidacji). O powyższym stanowi wprost art. 9 ust. 3 kodeksu karnego skarbowego stanowiący, że ,,za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną”.

Więcej o sprawozdaniu finansowym – kliknij tutaj.

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Przepisy karne ustawy o rachunkowości przewidują wobec członków zarządu następujące kary:

  • z tytułu braku sporządzenia sprawozdania finansowego/niewłaściwe sporządzenia sprawozdania finansowego lub też zawarcia w sprawozdaniu nierzetelnych danych – grzywna, pozbawienie wolności do lat dwóch lub też obie kary łącznie (art. 77 ust.2 ustawy o rachunkowości),
  • z tytułu braku złożenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki do urzędu skarbowego lub też KRS – grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego w postaci grzywny za wykroczenie skarbowe przewidziana jest także w art. 80b kodeksu karnego skarbowego. (,,kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”).

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego do KRS.

Są to jednak sytuacje o charakterze wyjątkowym, najczęściej praktyka sądu rejestrowego ukierunkowana jest na przymuszenie członków zarządu do dobrowolnego wykonania obowiązku sprawozdawczego. W tym celu sąd rejestrowy zgodnie z zapisem art. 24 ust. 1 ustawy o KRS w sytuacji braku zgłoszenia w terminie sprawozdania finansowego  może nałożyć na członków zarządu grzywnę w celu przymuszenia wypełnienia obowiązku sprawozdawczego, przy czym jej egzekucja może zostać uzależniona od braku wykonania obowiązku w wyznaczonym terminie. Między innymi z tego powodu ostatnie zmiany w KRS oraz czynności referendarzy sądowych wymuszają na nowo zgłaszanych członkach zarządu składanie oświadczeń w przedmiocie adresu do doręczeń. W sytuacji braku wykonania nałożonego obowiązku w wyznaczonym terminie grzywna może być ponawiana, do jej egzekucji stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Podsumowanie.

Należy jednak mieć na uwadze, że niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego wiązać się może z poniesieniem odpowiedzialności karnej przez członków zarządu przy czym przestęstwa te podlegają przedawnieniu z upływem pięciu lat od dnia popełnienia. Co więcej, w ramach tzw. środków karnych wraz z skazaniem sąd może nałożyć na członka zarządu zakaz zajmowania określnego stanowiska czyli pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych.

Oczywiście sąd rozpatrując ewentualną odpowiedzialność karną członków zarządu winien uwzględnić wszelkie okoliczności sprawy w tym stopień winy poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *