Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Sprawozdanie spółki nieprowadzącej działalności

Home »  KRS »  Sprawozdanie spółki nieprowadzącej działalności

Sprawozdanie spółki nieprowadzącej działalności

Sprawozdanie spółki  nieprowadzącej działalności.

Każda spółka z o.o. nawet ta, która z różnych powodów nie rozpoczęła jeszcze faktycznie wykonywania działalności, obowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy zarówno do urzędu skarbowego oraz następnie do sądu rejestrowego.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego/KRS.

Art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowi wprost, że każdy podatnik (wyjąwszy podmioty zwolnione) winien ,,złożyć właściwemu urzędowi skarbowemu zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku”.  Ten sam artykuł w ust. 2 stanowi, że ,,podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a (…) także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe”

Z powyższych przepisów wyłania się więc podwójny obowiązek:

  • do trzech miesięcy (czyli 31 marca) spółka nieprowadząca działalności winna złożyć właściwemu urzędowi skarbowemu formularz CIT-8 czyli roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
  • do 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego (czyli do 10 kwietnia, zgromadzenie wspólników winno odbyć się bowiem w terminie do trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, czyli do 31 marca) spółka nieprowadząca działalności winna złożyć we właściwym urzędzie skarbowym sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zgromadzenia wspólników w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Więcej na temat tego, o powinno zawierać sprawozdanie finansowe.

Podobnie, przepisy o KRS również nie uzależniają obowiązku sprawozdawczego od faktu rozpoczęcia faktycznego wykonywania działalności przez spółkę.

Konsekwencje braku złożenia sprawozdania finansowego/zeznania rocznego do US/KRS.
Więcej na ten temat w poniższym wpisie, należy jednak podkreślić, że w sytuacji gdy sprawozdanie spółki nieprowadzonej działalności nie zostało złożone lub też zostało zgłoszone w terminie późniejszym niż wymagany, konsekwencjami obciążeni zostaną członkowie zarządu, jako osoby zajmujące się na podstawie prawa sprawami gospodarczymi jednostki (art. 9 ust. 3 kodeksu karnego skarbowego).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *